عنوان صفحه

۱۱
تیر
انواع جرثقیل ھا
انواع جرثقیل ھا
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارتعاش صنعت کویر . بازرسی انواع جرثقیل در استان کرمان . بازرسی انواع جرثقیل در کرمان . بازرسی بالابرھای بادی یا برقی در کرمان . بازرسی جرثقیل چرخ دار در کرمان . بازرسی جرثقیل ھای برجی در کرمان . بازرسی جرثقیل ھای دیواری در کرمان . بازرسی جرثقیل ھای ساحلی . بازرسی جرثقیل ھای سقفی در کرمان . بازرسی جرثقیل ھای شناور در کرمان . بازرسی جرثقیل ھای متحرک زمینی در کرمان . بازرسی جرثقیل ھای مخصوص راه آھن در کرمان . شرکت ارتعاش صنعت کویر .

انواع جرثقیل ھا

۱- (جرثقیل ھای سقفی )برقی ، بادی و دستی (Cranes Overhead Traveling)

این جرثقیل ھا برای جابجائی بار در محوطه ھای محدودی مورد استفاده قرار می گیرند سالن ھا ، انبارھا ، کارگاھ ھا و ….، نیروی محرک این جرثقیل ھا به شرح زیر است :

-جرثقیل برقی : نیروی محرک آن برق است .

– جرثقیل بادی : نیروی محرک آن ھوای فشرده است که بیشتر در صنایع کارخانجات شیمیائی و جاییکه گازھا و مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد بکار می رود .

– جرثقیل دستی : توسط زنجیر و قرقره و نیروی دست ، حرکات طولی ، عرضی و بالابردن بار انجام می شود . این نوع جرثقیل ھا اکثرا در تلمبه خانه ھا و کمپرسورخانه ھا برای نصب دستگاھ ھا و تعمیرات آنھا که به حرکات آھسته احتیاج است مورد استفاده قرار می گیرند.

۲- جرثقیل ھای متحرک زمینی ( Cranes Mobile )

بهجرثقیلھائیاطلاقمیشودکهقادرندبابارمجازبطورآویزوبانیرویمحرکهخودموتوردیزلبررویزمینحرکت کنند . موارد استفاده آنھا در صنایع مختلف،بسیار گسترده میباشد.

این جرثقیل ها بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :

Wheel Mounted Crane) .1)  جرثقیل چرخ دار

Crawler Mounted Crane) .2)  جرثقیل خزنده کفشک دار مخصوص بارهای سنگین

Lorry Mounted Cranes ) .3)  جرثقیل گردون یا غیر گردون که بر روی کامیون نصب می شوند

این نوع جرثقیل ھا برای جابجائی بار بطور سریع مورد استفاده قرارمی گیرند.

۳- جرثقیل ھای ساحلی : مخصوص کناراسکله ھا و باراندازھا

نیروی محرک اکثر این نوع جرثقیل ھا برق و برروی ریل حرکت می کنند.

Tower Cranes & Derrick Cranes ) -4 ) جرثقیل ھای برجی

این نوع جرثقیل ھا به طور موقت و درجای ثابت نصب می شوند و برای ساخت بناھا و نصب دستگاه ھا مورد استفاده قرار می گیرند . و توسط کابل فولادی و ستون ثابت جرثقیل مھار می شوند . این جرثقیل ھا اغلب در دوره بھره برداری صنایع ، کاربردی نداشت و بیشتر در زمان احداث کارخانجات و ساختمان ھا استفاده می شوند.

Barge Cranes ) -5 ) جرثقیل ھای شناور

این نوع جرثقیل ھا بر روی کشتی ھا و یدک کش ھا نصب و نیروی محرک آنھا برق کشتی یا موتور دیزل است.

Cranes Loco ) -6 ) جرثقیل ھای مخصوص راه آھن

ھمانطور که از نام این جرثقیل ھا مشھود است ، این نوع جرثقیلھا بر روی واگن راه آھن نصب و نیروی محرک آنھا موتور دیزل مخصوص به خود می باشد .کاربرد این جرثقیل ھا در شبکه ھای خطوط آھن برای حمل و نقل بارھای مربوط به راه آھن می باشد.

wall cranes) -7 ) جرثقیل ھای دیواری

مورد استفاده آنھا درکارگاھھا است وتوسط اھرم وتیرآھن به ستون ھای فولادی نصب می شوند.این نوع جرثقیل ھا دستی یا برقی میباشند و معمولا ظرفیت بار چندانی ندارند.تعدادی از این نوع جرثقیلھا در کارگاھھا مرکزی مجتمع موجود می باشند.

 Electric Operated Hoists or Air ) -8 ) بالابرھای بادی یا برقی

این بالابرھا توسط وینچ و کابل فولادی و قلاب معمولا بر روی سطح زمین نصب و مھار می شوند و جھت تعمیرات و جابجائی دستگاھ ھا درارتفاع بالا مورد استفاده قرار می گیرند.از این جرثقیل ھا در موارد تعمیراتی واحدھای بزرگ استفاده زیادی صورت می گیرد.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

 

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید