عنوان صفحه

۱۹
تیر
تعیین فاصله زمانی کالیبراسیون
تعیین فاصله زمانی کالیبراسیون
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارتعاش صنعت کویر کرمان . اهداف قابلیت اطمینان تجهیزات . تعیین فاصله زمانی کالیبراسیون در کرمان . دوره زمانی کالیبراسیون ها در کرمان . دوره های فراخوان کالیبراسیون در کرمان . دوره های منظم انجام کالیبراسیون تجهیزات در کرمان . دوره های منظم کالیبراسیون انواع تجهیزات ابزار دقیق در کرمان . ریسك های فراخوان كالیبراسیون . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . کالیبراسیون ابزار دقیق در استان کرمان . کالیبراسیون انواع تجهیزات فنی و مهندسی در کرمان . کالیبراسیون تجهیزات در کرمان . کالیبره انواع تجهیزات ابزار دقیق در کرمان . کالیبره کردن تجهیزات در استان کرمان . مراجع برای ایجاد دوره های کالیبراسیون در کرمان .

تعیین فاصله زمانی کالیبراسیون

فواصل کالیبراسیون برای رسیدن به یک قابلیت اطمینان در پایان دوره مشخص ایجاد می شوند همانگونه که قابلیت اطمینان از سوابق کالیبراسیون، کتاب سازنده و استفاده تجهیز تعیین می شود. هدف قابلیت اطمینان را می توان بصورت داخلی یا به وسیله یک سازمان بزرگتر مانند مشتری یا حتی یک کارخانه تعیین کرد. پیشتر قابلیت اطمینان بعنوان احتمال ماندن تجهیز در تلرانس در مدت فاصله کالیبراسیون تعریف شد.

دوره زمانی کالیبراسیون ها

این به استفاده کننده کمک می کند در یک دوره زمانی معین با سطح اطمینان معین به اندازه گیری تجهیزات در یک تلرانس مشخص یا باند عدم قطعیت اطمینان داشته باشد. دوره زمانی همان فاصله بین کالیبراسیون ها است.

اهداف قابلیت اطمینان

کالیبراسیون در یک فاصله معین، اندازه گیری های انجام شده با یک تجهیز معلوم را تضمین می کند و تجهیز در فاصله بین کالیبراسیون ها در تلرانس خواهد بود. اهداف قابلیت اطمینان بسیاری از سازمانها با تنظیم فواصل کالیبراسیون معین می شود دوره های فراخوان کالیبراسیون از طریق توصیه های سازنده، بازنگری مهندسی داخلی، بازنگری مهندسی خارجی و الزامات مشتری ایجاد می شوند.

مراجع برای ایجاد دوره های کالیبراسیون

هر چهار روش باید به انواع تحلیل مهندسی تکیه داشته باشند، یعنی تحلیل و اهداف مراکز مختلف مورد بررسی قرار گیرد.کارخانه های سازنده نمونه های خیلی بزرگی از تمامی طراحی مهندسی دارند که می توانند توصیه های مناسبی در مورد دوره های کالیبراسیون داشته باشند. آنها مراجع بسیار خوبی برای ایجاد دوره های فراخوان کالیبراسیون محسوب می شوند.

دوره های فراخوان کالیبراسیون

دوره های فراخوان کالیبراسیون

دوره های فراخوان کالیبراسیون را با توجه به توصیه سازنده تجهیز ایجاد می کنند. این ممکن است در یک مبنای داخلی برای یک سازمان خاص یا در یک مقیاس .بزرگتر برای یک سازمان چند مکانی انجام شود

فواصل کالیبراسیون

وقتی که بازنگری مهندسی داخلی داده بزرگ و مناسبی برای ایجاد فواصل کالیبراسیون نداشته باشد، یک مشکل بالقوه ممکن است وجود داشته باشد. اما، چون تحلیل برای یک مشتری یا آزمایشگاه خاص است، این نوع تحلیل را می توان برای برآورد اهداف و الزامات داخلی منحصربفرد مناسب ساخت، یعنی عملکرد تجهیز برای یک استفاده کننده خاص مورد بررسی قرار گیرد. یک استفاده کننده خاص، شرایط محیطی داخلی و استفاده مشخصی دارد که در کارایی تجهیز مؤثر خواهد بود

ریسک های فراخوان کالیبراسیون

در هر دوره فراخوان کالیبراسیون ریسک های مسلمی وجود دارد. هدف کالیبراسیون دوره ای کاهش ریسک است. یک دوره فراخوان مناسب، ریسک مربوط به استفاده از استاندارد اندازه گیری خارج از تلرانس را کاهش می دهد. وقتی دوره های کالیبراسیون کوتاه هستند، احتمال کمی وجود دارد که تجهیز مشتری با استانداردی که خارج از تلرانس است کالیبره شود.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید