عنوان صفحه

۱۰
شهریور
انواع تست های روغن ترانس
انواع تست های روغن ترانس
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آب محلول در روغن ترانسفورماتور . آزمون اسیدیته در ترانسفورماتور . آزمون تانژانت دلتا در ترانسفورماتور . آزمون رطوبت در روغن ترانس . آزمون رنگ در آنالیز روغن ترانس . آزمون کشش سطحی روغن در ترانسفورماتور . آزمون های روغن ترانسفورماتور . آزمون های مهم روغن ترانسفورماتور . آزمون ولتاژ شکست روغن در ترانسفورماتور . آزمونهای آنالیز روغن . آزمونهای کنترل کیفی روغن ترانس . ارتعاش صنعت کویر کرمان . انواع تست های روغن ترانس . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان .

انواع تست های روغن ترانس

آزمون های مهم روغن ترانسفورماتور عبارتند از:

١- ولتاژ شکست

٢-آب محلول در روغن

٣- اسیدیته

۴-تانژانت دلتا

۵-کشش سطحی

۶- اندازه گیری مواد بازدارنده روغن

٧- گوگرد خورنده

۸-PCB

٩- گاز های محلول در روغن

١٠ – فورفورال

نکته مهم اینکه مطابق استاندارد ۶٠۴٢٢ IEC انجام آزمون های روغن برای کلیه ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت، الزامی بوده و درصورت بروز حادثه بر اثر انجام ندادن آزمون ها، بهره بردار ترانسفورماتور از لحاظ قانونی مسئول می باشد. نوع آزمون ها، فاصله زمانی انجام تست ها، مقادیر قابل قبول نتایج تست ، بسته به توان و ولتاژ ترانسفورماتور متفاوت  می باشد.

١- ولتاژ شکست

آزمون ولتاژ شکست روغن یکی از مهمترین آزمون های ترانسفورماتور می باشد. چرا که کاهش استقامت عایقی می تواند موجب شکست عایقی ترانسفورماتور و خطا برروی ترانسفورماتور شود. کاهش ولتاژ شکست روغن یکی از مهمترین دلایل سوختن ترانسفورماتورهای توزیع شبکه است. متاسفانه به دلیل نقطه اشتعال و نقطه آتش پایین روغن عایقی، خطای ترانسفورماتور می تواند همراه با آتش سوزی باشد. مجددا تاکید می شود، از آنجا که مطابق استاندارد IEC و همچنین استاندارد های ملی ایران انجام آزمون های روغن برروی کلیه ترانسفورماتور های بیشتر از KVA ٢۵ الزامی است، در صورت بروز هرگونه خطا و آتش سوزی برروی ترانسفورماتور، که ناشی از عدم انجام آزمون روغن باشد، مسئولیت آن از لحاظ قانونی برعهده بهره بردار ترانسفورماتور می باشد؛ لذا انجام آزمون ولتاژ شکست ، حداقل هر ۵ سال یکبار برای ترانسفورماتور های توزیع و هرساله برای ترانسفورماتور های قدرت، به بهره برداران ترانسفورماتور توصیه می شود.

٢- آب محلول در روغن

آب محلول در روغن بسته به میزان آب و دمای عایقی سیستم و وضعیت روغن می تواند مقادیر ذیل را تحت تاثیر قرار دهد:

١-ولتاژ شکست روغن

٢-عایق کاغذی

٣-روند پیری عایق مایع و کاغذی

از اینرو آب موجود در عایق مایع و کاغذی اثر زیادی بر وضعیت بهره برداری و عمر ترانسفورماتور دارد. وجود آب در عایق ترانسفورماتور به دلیل دو منبع مهم است.

١-جذب رطوبت از محیط

٢-تخریب عایقی

آزمون های مهم روغن ترانسفورماتور

٣-اسیدیته

این آزمایش را می توان آزمایش مقدار اسید و یا مقدار خنثی نامید. وجود اسید در روغن نتیجه اکسیداسیون روغن در سرویس است. اسید های چرب ارگانیک برای سیستم عایقی مضر بوده و می تواند سبب خوردگی آهن هنگام وجود رطوبت در روغن شود. با افزایش مقدار اسید نسبت فاسد شدن روغن نیز افزایش می یابد. در حالت اسیدی تولید لجن (رسوب) نیز غیرقابل اجتناب است.

۴- تانژانت دلتا

ضریب تلفات عایقی تانژانت دلتا و مقاومت ویژه

این شاخص ها به وجود آلودگی های قطبی محلول در روغن و فرآورده های ناشی از پیری بسیار حساس هستند. تغییرات بوجود آمده در میزان آلودگی های روغن ، حتی اگر مقدار آن بسیار پایین و درحد تشخیص دستگاه تست باشد را می توان با اندازه گیری این پارامترها، پایش نمود. حدود مجاز این شاخص ها، بسیار وابسته به نوع ترانسفورماتور است. مقدار بالای ضریب تلفات عایقی یا مقدار پائین مقاومت ویژه، تلفات عایقی و یا مقاومت عایقی ترانسفورماتور را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. رابطه معکوسی بین ضریب تلفات عایقی و مقاومت ویژه وجود دارد. با کاهش مقاومت، ضریب تلفات عایقی افزایش می یابد. معمولاً نیازی به انجام هردو آزمون بر روی روغن نبوده و بیشتر آزمون ضریب تلفات عایقی معمول است. مقاومت ویژه و ضریب تلفات عایقی بستگی زیادی به دما و رطوبت دارد.

 ۵-کشش سطحی

کشش سطحی شاخصی برای شناسائی آلودگی های قطبی و فرآورده های تخریب است. این مشخصه در مراحل اولیه پیری نسبتاً سریع تغییر می کند. لیکن این تغییرات در مراحل بعدی پیری آهسته می شود. نرخ کاهش کشش سطحی به شدت تحت تاثیر نوع روغن می باشد. کاهش سریع کشش سطحی می تواند نشانگر عدم سازگاری روغن با برخی مواد داخل ترانسفورماتور (رنگ، واشر) یا آلودگی اتفاقی در هنگام تزریق روغن باشد. درصورت اضافه بارگیری از ترانسفورماتور ها تخریب مواد سریعتر شده که کشش سطحی معیاری برای شناسائی این تخریب می باشد.

انواع تست های روغن ترانس ۱

انواع تست های روغن ترانس (ادامه مطلب)

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید