عنوان صفحه

۱۳
شهریور
انواع تست های روغن ترانس
انواع تست های روغن ترانس
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آزمون PCB روغن ترانس . آزمون فورفورال روغن ترانس . آزمون های روغن ترانسفورماتور . آزمون های مهم روغن ترانسفورماتور . آزمونهای آنالیز روغن ترانس برق . آزمونهای کنترل کیفی روغن ترانس . ارتعاش صنعت کویر کرمان . انجام انواع تست های مخازن تحت فشار در استان کرمان . اندازه گیری مواد بازدارنده روغن ترانسفورماتور . انواع تست های روغن ترانس برق . انواع تست های روغن ترانسفورماتور . تست روغن ترانس در استان کرمان . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . گاز های محلول در روغن ترانسفورماتور . گوگرد خورنده در روغن ترانسفورماتور .

انواع تست های روغن ترانس

آزمون های مهم روغن ترانسفورماتور عبارتند از:

١- ولتاژ شکست

٢-آب محلول در روغن

٣- اسیدیته

۴-تانژانت دلتا

۵-کشش سطحی

۶- اندازه گیری مواد بازدارنده روغن

٧- گوگرد خورنده

۸-PCB

٩- گاز های محلول در روغن

١٠ – فورفورال

بخش دوم انواع تست های روغن ترانس

۶- اندازه گیری مواد بازدارنده روغن

روغن های ترانسفورماتور تولید شده در دنیا به دو نوع حاوی مواد بازدارنده (Inhibited) و فاقد مواد بازدارنده (Uninhibited) تقسیم می شود. مواد بازدارنده (Inhibitor) در حقیقت موادی است که به منظور افزایش پایداری روغن در برابر اکسیداسیون در مرحله تولید به روغن ترانسفورماتور افزوده شده و با توجه به کیفیت بهتر روغن های (Inhibited) در مقایسه با( Uninhibited) از این روغن در ترانسفورماتور های مهم نیروگاهی، کوره و برخی ترانسفورماتور های صنایع استفاده می شود. طبق ارزیابی به عمل آمده حدود ۵٠ درصد ترانسفورماتور های مورد استفاده در سطح دنیا حاوی روغن Inhibited می باشد.

۷-گوگرد خورنده

میزان گوگرد در روغن بستگی به فرآیند پالایش، درجه پالایش و نوع نفت خام دارد. این ماده معمولاً بصورت ترکیبات آلی در روغن بوده اما بصورت عنصر گوگرد نیز یافت می شود. دلیل وجود ترکیبات واکنش پذیر که در دمای بهره برداری ترانسفورماتور موجب خوردگی می شوند، پالایش ضعیف یا آلوده شدن روغن می باشد. مولکول های روغن حاوی گوگرد ممکن است در دماهای نسبتاً بالا تجزیه شده، با سطح فلزی واکنش داده و تشکیل سولفید های فلزی بدهد. این واکنش ها می تواند در تجهیزات قطع و وصل کننده اتفاق افتاده و بر رسانایی کنتاکت ها تاثیر بگذارد. برخی از مولکولهای حاوی گوگرد موجب تشکیل سولفید مس (cu2s) شده که این ماده در عایق کاغذی تجهیز الکتریکی رسوب می کند. این پدیده موجب پایین آمدن کیفیت الکتریکی عایق شده و تا کنون چندین مورد حادثه را بر روی ترانسفورماتور ها سبب شده است.

Pcb-8

پلی کلرید های بی فنیل (PCBs) خانواده ای از هیدروکربن های آروماتیک کلردار مصنوعی هستند که مشخصات حرارتی و الکتریکی مناسبی دارند. این مشخصات خوب به همراه پایداری شیمیائی عالی، کاربرد های تجاری بسیاری برای این مواد به همراه داشته است (مانند روغن آسکارل) هرچند پایداری شیمیائی و تجزیه ناپذیری این مواد، نگرانی های زیادی را در خصوص آلودگی محیط زیست و سلامت انسان بدنبال داشته است. این نگرانی در خصوص اثرات زیست محیطی PCBs استفاده از آن را از اوایل دهه ٧٠ میلادی بشدت محدود نموده و از سال ١٩٨۶ طبق یک توافق نامه بین المللی استفاده از این مواد در ترانسفورماتور ممنوع شد.

٩- گاز های محلول در روغن

گاز کروماتوگرافی یا آنالیز گاز های محلول در روغن ترانسفورماتور

الف: تجزیه روغن

ب: تخریب عایق سلولزی

نکته مهم: در حال حاضر آزمون گازکروماتوگرافی، مهمترین و ارزانترین تست عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت در حال بهره برداری است که در حقیقت مقدمه ای برای انجام سایر آزمون های عیب یابی ترانسفورماتور بویژه آزمون های الکتریکی محسوب می شود.

سایر منابع تولید گاز:

گازها در برخی موارد نه بدلیل وجود خطا در تجهیز ، بلکه به علت زنگ زدگی یا سایر ترکیبات شیمیائی بوجود آمده بر روی آهن،سطوح بدون پوشش یا رنگ محافظ بوجود می آیند. هیدروژن ممکن است براثر ترکیب آهن با آب، مادامی که اکسیژن در روغن وجود داشته باشد، تشکیل شود. از اینرو مقادیر زیاد هیدروژن در ترانسفورماتور هایی که برق دار نشده اند، گزارش شده است.

انواع خطا های ترانسفورماتور قابل شناسائی با تست گاز کروماتوگرافی:

الف)  تخلیه جزئی (PD) از نوع پلاسمای سرد (کرونا) که موجب تجمع احتمالی –x واکس در عایق کاغذی می شود یا از نوع جرقه ای که موجب سوراخ شدن کاغذ می شود که یافتن آن دشوار است.

ب)  تخلیه با انرژی کم (D1) در روغن و یا کاغذ که نشانه آن کربونیزاسیون در سطح و داخل کاغذ یا ذرات کربن در روغن (مانند روغن دایورتر سوئیچ) می باشد.

ج)  تخلیه با انرژی زیاد (D2) در روغن و یا کاغذ که نشانه آن تخریب گسترده و کربونیزاسیون کاغذ، ذوب فلز در ابتدا و انتهای محل تخلیه، کربونیزاسیون گسترده در روغن و در برخی موارد خارج شدن دستگاه از مدار به همراه جریان زیاد می باشد.

د)  خطاهای حرارتی در روغن و یا کاغذ اگر رنگ کاغذ مایل به قهوه ای شده باشد دما کمتر از ٣٠٠ درجه سانتیگراد بوده (T1) و اگر کربونیزه شده باشد دمای آن بالای ٣٠٠ درجه سانتیگراد می باشد. (T2)

_خطاهای حرارتی بالاتر از ٧٠٠ درجه سانتیگراد (T3) که نشانه آن کربونیزاسیون روغن، تغییر رنگ فلز  ٨٠٠ درجه سانتیگراد و ذوب فلز بیشتر از ١٠٠٠ درجه سانتیگراد می باشد.

۱۰-فورفورال

فورال دهیدها موادی هستند که براثر تخریب عایق کاغذی در روغن بوجود می آید و با استفاده از استاندارد: ۶١١٩٨ IEC قابل اندازه گیری و شناسائی هستند. دو-فورفورال (۲FAL) مهمترین ماده شیمیائی از این دسته برای تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور است.

انواع تست های روغن ترانس ۲

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید