عنوان صفحه

مهندسی قابلیت اطمینان

مهندسی قابلیت اطمینان

شرکت مهندسی ارتعاش صنعت کویر با درک اهمیت موضوع قابلیت اطمینان و لزوم بکارگیری ابزارهای کاربردی آن، ارائه خدمات مشاوره ای در این زمینه را در دستور کار خود قرار داده است.

می توان قابیلیت اطمینان در سیستمها را به صورت زیر تعریف کرد:

قابلیت اطمینان

توانایی سیستم یا زیرسیستم برای انجام دادن صحیح ماموریت مشخص و از پیش تعریف شده در شرایط معین و در دوره زمانی مشخص، که معمولاً در غالب تعدادی پارامتر احتمالاتی بیان می‌شود.

از جایگاه مهندسی می توان به قابلیت اطمینان و کاربرد آن در سیستمها از جنبه های مختلفی پرداخت از قبیل:

مناسب بودن وسیله‌ای برای هدفی در زمان مشخصی

ظرفیت سیستم یا وسیله برای انجام ماموریتی که برای آن طراحی شده است.

مقاومت سیستم یا وسیله در برابر شکست

احتمال این که واحد در حال کار بتواند وظیفه مورد نظر را در بازه زمانی مشخص به نحو احسن انجام دهد.

توانایی سیستم برای شکست کم هزینه

 

امروزه واحدهای سازمانی و دپارتمانهایی با عنوان مهندسی قابلیت اطمینان (Reliability Group) به عنوان زیرمجموعه ای از واحد نگهداری و تعمیرات، در صنایع پیشرو وجود دارند. کار اصلی این واحدها، بکارگیری ابزارهای نوین همچون تحلیل ریشه ای عیوب و خرابی ها، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و … در راستای افزایش اثربخشی سیستم نت در سازمان است.