عنوان صفحه

تدوین برنامه جامع پایش وضعیت

تدوین برنامه جامع پایش وضعیت

شرکت مهندسی ارتعاش صنعت کویر با درک اهمیت موضوع تدوین برنامه جامع پایش وضعیت را ، در زمینه  خدمات مشاوره ای در دستور کار خود قرار داده است.

این خدمت یکی از خدمات خاص و منحصر بفرد شرکت است.

جامعیت برنامه از طرفی بواسطه لحاظ کردن تکنیکهای مختلف پایش و از طرف دیگر، پوشش انواع مختلف تجهیزات در برنامه تدوین شده است (پوشش تجهیزات دوار، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات فرآیندی و …).

تدوین “برنامه جامع پایش وضعیت” بر اساس “نقشه راه نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت” (CBM Roadmap)، صورت می پذیرد.

پایش وضعیت

 

 

 

یکی از راه کارهای استقرار برنامه های جامع پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات (Integrated Condition Monitoring)، اجرا از طریق برونسپاری است

قراردادهای اجرای پایش وضعیت این شرکت، شامل کلیه مراحل تدوین، استقرار و آموزش کادر فنی کارفرماست. شرح کاری که طی این مراحل صورت می پذیرد، پوشش دهنده کلیه نیازهای فنی برای استقرار یک برنامه CM موفق است. ارائه گزارشهای فنی و تحلیلی جامع، از مزایای خدمات ارائه شده توسط این شرکت بشمار می رود.