خانه / بالانس فن غبارگیر کوره

بالانس فن غبارگیر کوره به صورت بالانس در محل به روش دینامیکی دو صفحه ای و کاهش قابل توجه ارتعاشات تجهیز

6ش