خانه / بالانس فن پیشگرم افقی

photo_2017-12-26_13-02-39

photo_2017-12-26_13-02-47

بالانس فن پیشگرم افقی به صورت بالانس در محل به روش ضرایب اثر (دو صفحه ای)