خانه / ترموگرافی

ترموگرافی مجتمع لاستیک بارز سنندج

ترموگرافی ترانس ها و تابلو برق ها و اتصالات مهم برقی این مجتمع که توسط پرسنل این شرکت انجام شد.