خانه / ترموگرافی فولاد سیرجان ایرانیان (بردسیر) خرداد ماه ۱۳۹۸

ترموگرافی فولاد سیرجان ایرانیان

بازرسی فنی از تجهیزات مجتمع سیرجان ایرانیان به همراه ترموگرافی شامل ترانس ها و پست های فشار قوی که توسط پرسنل این شرکت در خرداد ماه ۱۳۹۸ با موفقیت انجام شد.