خانه / ترموگرافی مجتمع سیرجان ایرانیان (بردسیر) اسفند سال ۱۳۹۷

ترموگرافی مجتمع سیرجان ایرانیان

انجام بازرسی فنی از تجهیزات مجتمع سیرجان ایرانیان شامل ترانس ها میدانی و خارجی ، پست های فشار قوی و دکل های برق فشار قوی و همچنین تجهیزات منتهی به کورها توسط مهندسان این شرکت انجام شد.انجام عملیات ترموگرافی از این تجهیزات توسط مهندسان شرکت در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ به طور موفقیت آمیز انجام شد.