خانه / ترموگرافی مجتمع سیرجان ایرانیان (بردسیر) اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

ترموگرافی مجتمع سیرجان ایرانیان

انجام بازرسی فنی از تجهیزات مجتمع سیرجان ایرانیان شامل ترانس ها و پست های فشار قوی  و همچنین تجهیزات منتهی به کورها توسط مهندسان این شرکت انجام شد.انجام عملیات ترموگرافی از این تجهیزات توسط مهندسان شرکت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به طور موفقیت آمیز انجام شد.